کنترل کیفیت

/کنترل کیفیت
کنترل کیفیت 2018-10-02T16:43:57+03:30

تعریف شغل :
مسئول کنترل كیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق كیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

  1. مسئولیت نظارت، آموزش، راهنمایی، کنترل های کیفی.

  2. امور سیستم،‌ كنترل كیفیت و آزمایشگاه.

و ظایف اصلی :
1. انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارك فنی به آنها اشاره شده است.
2. اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
3. اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.
4. اجرا ی به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.
5. پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
6. انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل.
7. جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
8. اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
9. اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).
10. تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
11. كنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت كالیبراسیون.
12. آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به كیفیت.
13. پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.
14. تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج كنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.
15. حفظ و نگهداری ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.
16. کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.
17. توقف خط تولید درصورت تشخیص.
18. مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.

وظایف فرعی :
1. حضور به موقع و مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی.
2. كمك به توسعه و انتقال مهارت ها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط.
3. حفظ و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار گذاشته شده.
4. همكاری و كمك به سایر كاركنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترك سازمانی و پرسنلی شركت.
5. همكاری در انجام كلیه وظایف و مسئولیت هایی كه در روش های اجرایی سیستم كیفیت برعهده این پست گذاشته شده است.

تجهیزات مورد نیاز :
1. كامپیوتر و تجهیزات وابسته.
2. منابع انسانی مصوب.
3. منابع اطلاعاتی.

شرایط احراز :
1. تسلط به كامپیوتر، اینترنت و نرم افزارهای مربوطه از قبیل : Minitab و Office.
2. عدم وجود موانع قانونی، حقوقی وسوء سابقه قبلی.
3. اعتماد به نفس وقدرت تصمیم گیری.
4. قابلیت رهبری سازماندهی.
5. تسلط كامل بر دانش و اطلاعات به روز در زمینه كیفیت.
6. مهارتهای واژه پردازی ، نامه نگاری و سخنوری.
7. آشنایی با استانداردهای صنعت.
8. تسلط بر مفاهیم و نیازمندی های استانداردهای سیستم.
9. توان انجام MSA.
10. توان انجام SPC.
11. توان انجام آدیت محصول SQFE .
12. آشنایی با تكنیك های آماری تحلیل دادها از قبیل پارتو، هسیتوگرام و…
13. استاندارد ISO/TEC 17025 نیازمندی های سیستم مدیریت آزمایشگاه.
14. تسلط بر مبانی و نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت.
15. آشنایی با روش های بهبود كیفیت